Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.retero.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Retero. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Retero is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Retero.

Retero.nl toont reviews die afkomstig zijn van klanten of gebruikers van onze producten en diensten. Deze reviews tonen ervaringen van klanten over het product dat ze hebben aangeschaft of onze winkel, om het maken van een aankoopbeslissing voor andere klanten te vereenvoudigen. De reviews worden in chronologische volgorde gesorteerd, zodat je altijd de meest recente beoordelingen te zien krijgt. Wanneer je een review plaatst op onze website of via ons reviewformulier wordt de door u gekozen naam getoond op onze website.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Retero te mogen claimen of te veronderstellen.

Retero streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.retero.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Retero aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.retero.nl op deze pagina.